Preambule
De online verkoop site www.babyontop.comwordt beheerd door het bedrijfThe5Kwie is een interpersoonlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het handels-en vennootschapsregister vanNanterreonder nummer SIRET85125522400012
Er is reeds eerder op gewezen dat deze voorwaarden de verkoop van haar produkten door The5Kmetelke natuurlijke of rechtspersooneen aankoop doen via de websitewww.babyontop.comhierna "de klant" genoemd"”
Deze algemene verkoopvoorwaarden, samen met het bestelformulier en de orderbevestiging vormen het verkoopcontract tussenThe5Ken de klant met betrekking tot de verkoop van de bestelde producten.
Elke bestelling gemaakt op de websitewww.babyontop.comverlangt van de klant dat hij de Algemene Verkoopvoorwaarden in zijn geheel vooraf en zonder voorbehoud aanvaardt.
In geval van onenigheid met de Algemene Verkoopvoorwaarden mag de klant de website niet gebruiken.
The5Kbehoudt zich het recht voor om haar algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te wijzigen; de aanpassingen of wijzigingen zijn dan van toepassing op alle bestellingen na de aanpassingen of wijzigingen.
In geval van wijziging zijn de algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling van de klant die welke online waren, en die de klant accepteerde op de dag van de bestelling.
 
Artikel 1-Definities
De termen en uitdrukkingen die in de Algemene Verkoopvoorwaarden met een hoofdletter worden aangeduid, hebben de Betekenis die hieronder wordt aangegeven (in het enkelvoud of in het meervoud).
 • Algemene verkoopvoorwaarden: betekent dit document, dat wil zeggen de voorwaarden die van toepassing zijn in de betrekkingen tussenThe5Ken de klant.

 • Opdracht: de inkooporder van de klant met betrekking tot een of meer producten of diensten gemaakt door gebruik van de website www.babyontop.comof via Klantenservice

 • Site: verwijst naar de website toegankelijk op www.babyontop.com

 • Product: verwijst naar een product of dienst te koop aangeboden op de website www.babyontop.com

 • KLANT: een natuurlijke of rechtspersoon, consument, die de website gebruikt www.babyontop.comen een of meer producten verwerft, voor zijn persoonlijke behoeften, na zich vooraf aan de Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gehouden.

 
Artikel 2. Object
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele betrekkingen tussenThe5Ken de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de website www.babyontop.com.
Door deze Verkoopvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u de meerderjarige leeftijd heeft bereikt in uw land, Land of provincie van verblijf, en dat u ons uw toestemming heeft gegeven om een persoon van een lagere leeftijd in uw zorg te laten kopen van deze online verkoop site.
Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden.
BedrijfThe5Kbehoudt de mogelijkheiddeze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen om aan nieuwe voorschriften te voldoen of om het gebruik van de site te verbeteren. De toepasselijke voorwaarden zijn derhalve die welke gelden op de datum van de beschikking van de Commissie.KLANT.
 
Artikel 3. Tarief
De prijzen op de productbladen van de internetcatalogus zijn prijzen in EURO ' s ( € ) alle belastingen inbegrepen (TTC) rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het BTW-tarief kan tot uiting komen in de prijs van de producten.
BedrijfThe5Kbehoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus verschijnt de enige prijs zal zijn die op de klant van toepassing is.
De producten blijven eigendom van www.babyontop.comtot de volledige ontvangst van de prijs door www.babyontop.com.
De promotieproducten worden aangegeven door een" PROMOTIESTICKER " of door een doorgestreepte prijs, onze promoties zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden op het moment van de bestelling en tijdens de display periode.
Voor klanten buiten het Franse moederland,  www.babyontop.comis overeenkomstig de geldende wetgeving verplicht BTW te heffen op bestellingen die naar de meeste landen van de Europese Unie worden verzonden.
Voor klanten buiten de Europese Unie en DOM-TOM zijn bestellingen niet BTW-plichtig, maar kunnen zij onderworpen zijn aan lokale belastingen en douanerechten die in het ontvangende land van kracht zijn. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de bevoegdheid van www.babyontop.com. Zij zijn de verantwoordelijkheid van de klant.
Waarschuwing: onjuiste informatie die door de klant wordt verstrekt met het oog op het ontwijken van btw kan resulteren in civiele boetes en strafrechtelijke vervolging.
De prijzen van de op de site vermelde productenwww.babyontop.comomvat niet de kosten voor verwerking en verzending die in rekening worden gebracht naast de prijs van de gekochte producten en volgens het totale bedrag van de bestelling.
De verzendkosten zijn afhankelijk van uw land en kunnen afhankelijk van de gekozen vervoerder gewijzigd worden.
 
Artikel 4. Opdracht
De contractuele informatie wordt in het Frans gepresenteerd en zal uiterlijk op het moment van levering worden bevestigd met deze contractuele informatie. BedrijfThe5Kbehoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren of te weigeren van een klant bij wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.
Om producten te bestellen op de website www.babyontop.com, dient de klant een account aan te maken door de vereiste informatie te verstrekken aan het registratieformulier.
Met het oog hierop verklaart de klant volledige, niet onjuiste persoonlijke informatie te verstrekken, zodat deze in elke situatie nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. Elke fantasievolle, lasterlijke persoonlijke informatie zal waarschijnlijk leiden tot de afsluiting van de rekening van de klant en de annulering van zijn bestelling.
Het onderwerp voor het aanmaken van een account is direct toegankelijk vanaf de hoofdmenubalk. Bij elk bezoek heeft deKLANTindien hij zijn rekening wenst te bestellen of te raadplegen (bestelstatus, persoonlijke gegevens)...), moet zich identificeren met behulp van deze informatie.
 
Artikel 5. Betaling
De prijs van de producten en de kosten van de logistieke voorbereiding en levering zijn volledig te betalen door de klant op het moment van de bestelling.
Site www.babyontop.comis waarschijnlijk om de klant aan te bieden om te betalen voor zijn bestelling door verschillende betaalmiddelen van keuze :
 • of met creditcard :
  Na het kiezen van de betalingsmethode met creditcard, wordt de klant doorgestuurd naar de beveiligde Interface van het betalingssysteem om veilig in te vullen zijn persoonlijke credit card referenties. Indien betaling wordt aanvaard, wordt de bestelling geregistreerd en wordt het contract definitief gevormd. Betaling met creditcard is onherroepelijk.

 • hetzij door Paypal
 • ofwel via je Amazon account
Artikel 6. Herroepingsrecht
Overeenkomstig artikel L121-21 van het Consumentenwetboek beschikt de klant over een termijn van veertien werkdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van zijn bevel om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en aldus het product zonder boete aan de verkoper terug te geven.
De producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd, zonder dat zij zijn gebruikt, vergezeld van het originele ondertekende leveringsformulier.De retourkosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant.
Gepersonaliseerde producten worden niet volledig geretourneerd, geruild of terugbetaald. In geval van ontevredenheid, neem contact met ons op om overeenstemming te vinden.
 
Artikel 7. Levering
De levering van de producten vindt plaats, na registratie van de betaling van de bestelling, op het door de klant opgegeven leveringsadres tijdens de plaatsing van de bestelling. Een e-mail zal worden verzonden naar de klant om te informeren over de verzending van de producten. De klant heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende leveringsmethoden.
Verzendkosten worden berekend volgens de gekozen leveringsmethode (thuis, relay point, postkantoor...), het gewicht van de verpakking en de plaats van bestemming.
Leveringstermijnen worden slechts ter indicatie gegeven, indien deze meer dan dertig dagen na de bestelling bedragen, kan het verkoopcontract worden opgezegd en kan de klant worden terugbetaald.
 
Artikel 8. Garanderen
Alle producten aangeboden door het bedrijfThe5Kop de site www.babyontop.com komen in aanmerking voor de wettelijke garantie van de artikelen 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Indien een verkocht product niet conform is, mag het aan de onderneming worden teruggegevenThe5K wie neemt het terug, ruil Het of terugbetaalt het. Alle claims, ruil-of terugbetalingsverzoeken moeten per e-mail aan het volgende adres worden gedaan: :relatie.klant@babyontop.com, binnen maximaal veertien dagen na levering.
 
 
Artikel 9. Verantwoordelijkheid
BedrijfThe5Kheeft voor alle stadia van toegang tot de site, het bestelproces, levering, klantenservice of latere Diensten, alleen een verplichting van middelen. De verantwoordelijkheid vanThe5Kkan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, met nameverlies van gegevens, inbraak, virussen, service failure, en andere onopzettelijke problemen, of een feit dat overeenkomstig de jurisprudentie als overmacht wordt aangemerkt.
De in de informatiesystemen vanThe5Konder redelijke beveiligingsvoorwaarden wordt beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussenThe5Ken de klant.
 
Artikel 10-beveiliging van bankgegevens
Site www.babyontop.com is het onderwerp van een beveiligingssysteem : het is aangenomen het SSL encryptie proces, maar het is ook versterkt alle methoden van interferentie en en encryptie om zo efficiënt mogelijk alle gevoelige gegevens met betrekking tot de betaalmiddelen te beschermen.
 
Artikel 11-Intellectuele Eigendom
Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen op de site www.babyontop.comzijn voorbehouden onder auteursrecht, onder intellectuele eigendom en voor de hele wereld. Als zodanig en in overeenstemming met de bepalingen van de intellectuele-eigendomscode is alleen gebruik voor privégebruik toegestaan, onder voorbehoud van andere of nog restrictievere bepalingen van de intellectuele-eigendomscode. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de site www.babyontop.comis strikt verbodenin de vorm van foto, logo, visuele of tekst.
 
Artikel 12. Persoonsgegevens
Alle gegevens die u aan de site toevertrouwt www.babyontop.com zijn om in staat te zijn om uw orders te verwerken.
Krachtens de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft u met de verkoper het recht om de door u aan ons verstrekte gegevens te rectificeren, te raadplegen of te wijzigen en te verwijderen. Dit recht kan ook online worden uitgeoefend.
 
Artikel 13.Overmacht
Uitvoering doorThe5Kalle of een deel van zijn verplichtingen, met inbegrip van de levering, zal worden opgeschort in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de uitvoering zou belemmeren of vertragen. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, oorlog, rellen, opstand, sociale onrust, stakingen van alle soorten. The5Kinformeer klanten binnen zeven dagen na het optreden van een toevallige gebeurtenis of overmacht. In het geval dat deze schorsing langer duurt dan 15 dagen, heeft de klant de mogelijkheid om de huidige bestelling te annuleren, en wordt de prijs van de bestelde producten en de betaalde leveringskosten terugbetaald.
 
Artikel 14. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtsgebieden
De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Slechts de tekst in de Franse taal van deze algemene verkoopvoorwaarden is authentiek. In geval van moeilijkheden die zich tijdens de bestelling voordoen, de levering van de producten en meer in het algemeen de uitvoering van de verkoop, zal de klant voor elke rechtsvordering de mogelijkheid hebben om een minnelijke oplossing te zoeken, met name met behulp van een consumentenvereniging of enig ander advies van zijn keuze.
 
Regel 15. klantenservice
Voor alle informatie of vragen over een bestelling staat de klantenservice tot uw beschikking. :
 • Per telefoon :+33 (0)7 56 88 88 36

 • Per e-mail : contact@babyontop.com

 • postadres :The5k, 17 Hertogin van Maine avenue, 92330Sceaux, Frankrijk