Mededeling

JURIDISCHE INFORMATIE

 1. PRESENTATIE VAN DE SITE.

Volgens Artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, is het aan de gebruikers van de sitewww.babyontop.com de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de realisatie en de follow-up :

Eigenaar: THE5K– 851 255 224 00012 – 17 Av van de Hertogin van Maine, 92330 zegels
Maker: THE5K
Publication Manager: THE5K – contact@babyontop.com
De publicatiebeheerder is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: THE5K – contact@babyontop.com
Webhost: Shopify-150 Elgin Street, 8th floor Ottawa, Ontario, Canada K2P 1L4

 1. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de SITE en de aangeboden diensten.

Gebruik van de site www.babyontop.com impliceert volledige aanvaarding van de hieronder beschreven Algemene Gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn op elk moment te wijzigen of aan te vullen, gebruikers van de site www.babyontop.com daarom wordt verzocht hen regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden vastgesteld door THE5K, die dan zal trachten de gebruikers vooraf de data en tijdstippen van de interventie mee te delen.

De site www.babyontop.com wordt regelmatig bijgewerkt door THE5K.evenzo kunnen de juridische mededelingen te allen tijde worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om ze te lezen.

 1. BESCHRIJVING VAN DE VERLEENDE DIENSTEN.

De site www.babyontop.com het doel is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

THE5K streeft ernaar om ter plaatse www.babyontop.com informatie zo nauwkeurig mogelijk. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onjuistheden en tekortkomingen in de bijwerking, noch door haar, noch door derden die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site www.babyontop.com zijn indicatief, en zijn onderhevig aan verandering. Bovendien, de informatie op de site www.babyontop.com zijn niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn gemaakt sinds ze online werden gepost.

 1. CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP TECHNISCHE GEGEVENS.

De site maakt gebruik van JavaScript technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade in verband met het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente hardware, die geen virussen bevat en met een nieuwste generatie browser bijgewerkt

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM EN VERVALSINGEN.

THE5K bezit de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle op de site toegankelijke elementen, waaronder tekst, afbeeldingen, graphics, logo, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de onderdelen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of het gebruikte proces, is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: THE5K.

Elk onbevoegd gebruik van de site of een van de daarin opgenomen elementen zal worden beschouwd als een inbreuk en worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L. 335 - 2 en volgende. van de intellectuele eigendom Code.

 1. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING.

THE5K kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij de toegang tot de site www.babyontop.com en hetzij het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties van punt 4, hetzij van het optreden van een bug of onverenigbaarheid.

THE5K kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van de markt of verlies van een kans) als gevolg van het gebruik van de site www.babyontop.com.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. THE5K behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud die in deze ruimte is neergelegd, te schrappen die in strijd zou zijn met de wetgeving die in Frankrijk van toepassing is, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Indien nodig behoudt THE5K zich ook de mogelijkheid voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker aan te vechten., met name in het geval van een racistische, gewelddadige, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie)...).

 1. BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Ter gelegenheid van het gebruik van de site www.babyontop.com, kan worden verzameld : de URL van de links via welke de gebruiker toegang tot de sitewww.babyontop.com, ISP van de gebruiker, het Internet Protocol (IP) adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt THE5K persoonlijke informatie over de gebruiker alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten aangeboden door de site www.babyontop.com. de gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij ze zelf invoert. Het wordt dan gespecificeerd aan de gebruiker van de site www.babyontop.com de verplichting om dergelijke informatie al dan niet te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de gegevensverwerking, de bestanden en de vrijheden, heeft iedere gebruiker recht op toegang, rectificatie en oppositie tegen hem betreffende persoonsgegevens, door zijn schriftelijk en ondertekend verzoek te doen, vergezeld van een kopie van het identiteitsdocument met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gezonden.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker www.babyontop.com wordt gepubliceerd zonder kennis van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op een medium aan derden. Alleen de overname van de terugbetaling van THE5K en haar rechten zou het mogelijk maken deze informatie door te geven aan de potentiële koper, die op zijn beurt dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van gegevens ten opzichte van de gebruiker van het gebied zou hebben. www.babyontop.com.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 1. HYPERTEXT LINKS EN COOKIES.

De site www.babyontop.com bevat een aantal hypertext links naar andere sites, ingesteld met toestemming van THE5K. echter, THE5K heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren, en zal daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Navigatie op de site www.babyontop.com is waarschijnlijk de oorzaak van de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand, dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende presentielijsten mogelijk te maken.

Het weigeren van het installeren van een cookie kan leiden tot het onvermogen om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. Echter, de gebruiker kan zijn computer als volgt configureren, om de installatie van cookies te weigeren :

Onder Internet Explorer: gereedschapstabblad (tandpictogram rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideren op Ok.

Klik onder Firefox: Klik boven aan het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Ten slotte uit te schakelen om de cookies uit te schakelen.

Klik onder Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandje). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie Vertrouwelijkheid op Inhoudsinstellingen. In de sectie Cookies u cookies blokkeren.

Klik onder Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie Vertrouwelijkheid op voorkeuren. Op het tabblad 'Vertrouwelijkheid' u cookies blokkeren.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN TOESCHRIJVING VAN DE BEVOEGDHEID.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de www.babyontop.com site is onderworpen aan het Franse recht. Het wordt uitsluitend bevoegd gesteld aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

 1. DE BELANGRIJKSTE WETTEN IN KWESTIE.

Wet 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr.

Wet 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

 1. Lexicon.

Gebruiker: Internet gebruiker inloggen, met behulp van de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "informatie die het mogelijk maakt, in welke vorm dan ook, direct of niet, de identificatie van de personen op wie zij van toepassing zijn" (artikel 4 van wet 78-17 van 6 januari 1978).