Wettelijke kennisgeving

RECHTSGRONDSLUITEND INFORMATIE

 1. SITE PRESENTATIE.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de website www.babyontop.com op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de uitvoering en monitoring ervan:

Eigenaar: SAS THE5K – 887 754 570 00018 – 17 Av de la Duchesse du Maine, 92330 Seals
Schepper: SAS THE5K
Bekendmaking: SAS THE5K – contact@babyontop.com
De uitgever is een natuurlijke persoon of rechtspersoon.
Webmaster: SAS THE5K – contact@babyontop.com
Herder: Shopify - 150 Elgin Street, 8e verdieping Ottawa, Ontario Canada K2P 1L4

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET VOORGESTELD SIT EN DIENSTEN.

Het gebruik van de website www.babyontop.com omvat volledige acceptatie van de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, zodat gebruikers van www.babyontop.com worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden vastgesteld door SAS THE5K, die vervolgens zal trachten de datums en tijden van de interventie van tevoren aan de gebruikers te communiceren.

De website www.babyontop.com wordt regelmatig bijgewerkt door SAS THE5K. Evenzo kunnen de wettelijke voorwaarden op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin nodig voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om zo vaak mogelijk naar hen te verwijzen om daarover te leren.

 1. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN.

Het doel van de website is om informatie te verstrekken over de gehele activiteiten van het bedrijf.

SAS THE5Kstreeft ernaar zo nauwkeurig mogelijk informatie te verstrekken op www.babyontop.com. Zij wordt echter niet aansprakelijk gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, hetzij door haar eigen handeling, hetzij door de derde partners die haar dergelijke informatie verstrekken.

Alle informatie over www.babyontop.com wordt gegeven voor begeleiding en kan evolueren. Bovendien is de informatie over www.babyontop.com niet uitputtend. Ze worden onderworpen aan wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn.

 1. CONTRACTISCHE BEPERKINGEN BETREFFENDE TECHNISCHE GEGEVENS.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de sitegebruiker zich om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente hardware, zonder virussen en met een bijgewerkte nieuwste generatiebrowser

 1. INTELLECTUELE EIGENSCHAPPEN EN CONTREFAONEN.

SAS THE5Kbezit intellectuele eigendomsrechten of bezit gebruikersrechten op alle elementen die op de site toegankelijk zijn, inclusief teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software.

Elke voortplanting, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden, tenzij vooraf schriftelijke toestemming wordt verleend aan: SAS THE5K.

Elke ongeoorloofde exploitatie van de site of van een van de elementen die daarin zijn vervat, wordt beschouwd als een vervalsing en vervolgd overeenkomstig de artikelen L.335-2 en volgende van de Code voor intellectuele eigendom.

 1. VERANTWOORDELIJKHEIDSBEPERKINGEN.

SAS THE5Kmag niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot www.babyontop.com, hetzij als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties van punt 4, hetzij van het uiterlijk van een fout of onverenigbaarheid.

SAS THE5Kmag niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kans) als gevolg van het gebruik van de website www.babyontop.com.

Interactieve ruimten (mogelijk vragen stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. SAS THE5Kbehoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud die in dat gebied is neergelegd, te schrappen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval,SAS THE5Kis ook voorbehouden aan de mogelijkheid om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een boodschap van racistische, schadelijke, belasterende of pornografische aard, ongeacht het medium dat wordt gebruikt (tekst, fotografie ...).

 1. BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS.

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Ter gelegenheid van het gebruik van de website www.babyontop.com kan worden verzameld: de URL van links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de sitewww.babyontop.com, de toegangsprovider van de gebruiker, het internetprotocol (IP) -adres van de gebruiker.

In ieder geval SAS THE5Khet verzamelen van persoonlijke informatie over de gebruiker alleen voor de noodzaak van bepaalde diensten aangeboden door de website www.babyontop.com. De gebruiker moet deze informatie volledig op de hoogte brengen, met name wanneer hij of zij zelf de informatie invoert. De gebruiker van www.babyontop.com wordt vervolgens verteld of deze informatie al dan niet moet worden verstrekt.

Overeenkomstig de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, dossiers en vrijheden heeft elke gebruiker het recht om persoonsgegevens te verkrijgen, te corrigeren en te verzetten, zijn schriftelijke en ondertekende aanvraag te doen, vergezeld van een kopie van de identiteitstitel met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarop het antwoord moet worden verzonden.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de www.babyontop.com-site wordt gepubliceerd zonder de kennis van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan ​​of verkocht op een medium aan derden. Alleen de veronderstelling om terug te kopen SAS THE5Ken zijn rechten zouden de overdracht van genoemde informatie mogelijk maken aan de potentiële verwerver die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site www.babyontop.com te behouden en te wijzigen.

De gegevensbanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 1. HYPERTEXT LIENS EN COOKIES.

De website www.babyontop.com bevat een aantal hypertext-links naar andere sites, opgezet met toestemming van SAS THE5K. Echter,SAS THE5Kheeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te verifiëren en zal daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor dit feit.

Navigatie op www.babyontop.com zal waarschijnlijk ervoor zorgen dat cookie(s) op de computer van de gebruiker wordt geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand, dat geen gebruikersidentificatie toestaat, maar dat informatie opslaat over het bladeren van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om verdere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende frequentatiemaatregelen mogelijk te maken.

Het ontkennen van een cookie die moet worden geïnstalleerd, kan resulteren in het onvermogen om toegang te krijgen tot bepaalde services. De gebruiker kan zijn of haar computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Onder Internet Explorer: tabblad gereedschap (wielvormige pictogram rechtsboven) / internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op OK.

Onder Firefox: klik bovenaan het browservenster op de knop Firefox en ga dan naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Private Life. Stel de instandhoudingsregels in: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Schakel het eindelijk uit om cookies uit te schakelen.

Onder Safari: Klik op het menupictogram rechtsboven van de browser (gesymboliseerd door een wiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen tonen. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op Inhoudsinstellingen. In de sectie "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: Klik op het menupictogram rechtsboven van de browser (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen tonen. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op voorkeuren. Op het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.

 1. WETGEVING VAN DE WETGEVING EN RECHTSGRONDWET.

Elk geschil met het gebruik van de website www.babyontop.com is onderworpen aan de Franse wetgeving. De bevoegde rechterlijke instanties van Parijs zijn uitsluitend bevoegd.

 1. De belangrijkste wetenschappelijke gegevens zijn vastgelegd.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij Wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende computers, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over het vertrouwen in de digitale economie.

 1. LEXIC.

Gebruiker: internetgebruiker verbinden met de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: "informatie die in welke vorm dan ook rechtstreeks of anderszins de identificatie van de natuurlijke personen op wie zij van toepassing zijn" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).